Warsztat Problem Solving

„Szybciej osiąga się rezultaty, jeżeli jesteśmy w stanie zdać sobie sprawę z naszych słabości, braków, potrafimy wyciągnąć z  nich odpowiednie wnioski i naszym priorytetem będzie pozbycie się ich”

CELE I KORZYŚCI

 • Nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów
 • Poznanie metod rozwiązywania problemów (PDCA, 8D, A3, DMAIC)
 • Nabycie umiejętności identyfikacji przyczyn źródłowych problemu,
 • Nabycie umiejętności stosowania narzędzi wspierających rozwiązywanie problemu
 • Poznanie narzędzi pozwalających utrzymanie wprowadzonych zmian

PROGRAM

 • Metody rozwiązywania problemów (PDCA, 8D, A3, DMAIC)
 • Problem Solving przy wykorzystaniu metody PDCA
 • Identyfikacja problemu – źródła wiedzy; definicja, 5Why a 5W2H
 • Czym jest projekt?
 • Infrastruktura projektowa: Zespół projektowy – Lider Projektu – Sponsor Projektu
 • Zabójcy projektów
 • Harmonogram działań vs cykl PDCA
 • Definiowanie celu – SMART/KOMAR/RUMAK
 • 3 „złote” zasady odnoszące się do faktów – 3G (Gemba-Genbutsu-Genjitsu)
 • SIPOC – ogólny obraz procesu
 • Głos klienta (Voice Of Customer),
 • CTQ/CTC – Critical To Quality/Customer
 • Flowchart-swimlane – szczegółowy obraz procesu
 • Generowanie i wybór zmiennych (potencjalnych przyczyn problemu):
  • Burza mózgów (standardowa, usystematyzowana, 635)
  • Diagram pokrewieństwa
  • Diagram Ishikawy
  • Metoda N/3
  • Matryca kontroli-wpływu

 • Plan zbierania danych:
  • System pomiarowy kluczowe charakterystyki
  • Weryfikacja systemu pomiarowego
  • Arkusz kontrolny

 • Analiza zebranych danych:
  • Diagram Pareto-Lorenza
  • Histogram
  • Karta kontrolna
  • Wykres rozrzutu – korelacja i współczynnik Pearsona

 • Generowanie i wybór rozwiązań:
  • Burza mózgów: kwiat lotosu, odwrócona burza mózgów
  • Diagram how-how (diagram drzewa)
  • Macierz decyzyjna
  • Metoda porównywania parami

 • Analiza ryzyk:
  • Matryca dotkliwości-częstotliwości
  • Plan reakcji na ryzyko

 • Plan akcji i lista FAQ
 • Wdrożenie rozwiązań i utrzymanie zmiany:
  • Poka-yoke
  • Visual Management
  • Shopfloor Management/Board Meeting/Morning Market
  • SPC
  • Kanban
  • 5S
  • Hansei

 • Ciągłe doskonalenie – KAIZEN/LEAN